Mixed Tandoori BBQ

1 leg piece tandoori chicken, 1 sheesh kabob, chicken tikka, malai kabob, Rashmi kabob served with rice, bread, and white sauce.

$ 21.99